د صنعتي بارکوډ سکینر DPM کوډ

د لیبل یا رسید چاپګر